Đây là bài viết hướng dẫn về Viết bài

Đây là phần mở đầu của bài viết. Bạn nên có chứa những từ khoá mà người dùng có thể tìm kiếm về bài viết này. 

Tiêu đề cấp 1

Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung. Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung. Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung. Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung. Đây là phần thân bài.

Trình bày nội dung bài viết

Cách trình bày tiêu đề

thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là ph thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là ph thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là ph thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là ph thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là ph thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là ph

Cách trình bày nội dung

thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là ph thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là ph thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là ph thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là ph thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là ph thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là ph thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là ph thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là ph

Cách thêm ảnh vào bài viết

thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung. Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung. Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung.

Phần ghi chú ảnh, nằm ẩn phía trong ảnh

Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung. Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung. Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung. Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung. Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung. Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung. Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung.

Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung. Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung. Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung. Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung. Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung.Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung. Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung. Đây là phần thân bài. Phần thân bài sẽ nói về các nội dung.